el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús.

Són subvencions per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa.

Estat: Actiu

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 23 de març i finalitza el 5 d’abril de 2023.

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

AMUNT

Beneficiaris

Persones físiques, joves de 35 anys o menys, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

AMUNT

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 23.725,79 € (2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC),

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports

 • Quant es tracti d’habitatge:
  – Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
  – Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
  – Les Terres de l’Ebre: 600 euros.
  – Demarcació de Girona: 650 euros.Demarcació de Tarragona: 600 euros.
  – Demarcació de Lleida: 600 euros.
  Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
  Amb l’excepció de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 1.100 euros.
 • Quant es tracti d’habitació
  – Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
  – Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
  – Demarcació de Girona: 350 euros.
  – Demarcació de Tarragona: 300 euros.
  – Demarcació de Lleida: 300 euros.
  – Les Terres de l’Ebre: 300 euros.

AMUNT

Import de la subvenció

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Més informació:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-joves/