el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

subvencions de minimis per al suport a cooperatives i/o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP) (BASES; no convocatòria). 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=946500

Objecte: 

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la constitució o reforçament de cooperatives de consum i/o d’associacions locals que vulguin esdevenir cooperatives de consum, i que estiguin orientades a la producció, distribució i ús d’energies renovables i a l’eficiència energètica. Entre les seves activitats, aquestes cooperatives de consum hauran d’incloure el desenvolupament dels models de gestió i funcionament d’una comunitat energètica, especificant, com a mínim pel que fa a l’avantprojecte, les característiques del projecte a desenvolupar. L’objectiu d’aquest conjunt d’accions és generar activitat econòmica i empresarial a través del funcionament de la cooperativa de consum i/o associació i de la comunitat energètica que es dugui a terme en el seu si, mitjançant la generació i l’autoconsum col·lectiu amb energies renovables i l’eficiència energètica, promovent l’abandonament de combustibles fòssils, reduint la distància entre el centre de producció d’energia i el de consum, i lluitant contra el despoblament amb l’ús de la generació d’aquestes energies renovables com a llavor de la iniciativa socioeconòmica. 

Persones beneficiàries: 

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts: 

1. L’entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de consum, i que en els seus objectius tingui la creació d’activitat econòmica, preferentment en territoris en despoblament, i que promogui la transició energètica a través de la creació d’una comunitat energètica, els participants de la qual hauran de ser membres de la cooperativa de consum. I caldrà que compti amb una majoria de persones físiques com a persones sòcies, o amb el suport de l’ajuntament, on hi haurà la seu de l’organització o el veïnatge de la persona física. 

2. L’entitat beneficiària haurà de constituir-se com a comunitat energètica en forma de cooperativa de consum en un període de 18 mesos des de l’atorgament de la subvenció que es regeix per aquestes bases reguladores. L’ICAEN i la DGESSC verificaran d’ofici el compliment d’aquesta obligació mitjançant la consulta al Registre de cooperatives, d’acord amb l’autorització efectuada a aquest efecte al formulari de la sol·licitud. En cas que es detecti un incompliment, es requerirà l’associació que en el termini de 10 dies acrediti el compliment d’aquesta obligació i, si escau, iniciï el procediment de revocació. 

Actuacions i despeses subvencionables: 

5.1 Es consideraran subvencionables l’actuació de promoció de projectes d’autoorganització col·lectiva en forma de cooperativa de consum que incloguin com a objectiu la creació d’activitat econòmica en territoris en despoblament i l’impuls de la transició energètica a través de la creació d’una comunitat energètica. 

Les persones sòcies de la cooperativa, o inicialment de l’associació, només podran ser persones físiques, pimes, entitats sense finalitat de lucre o ens de l’Administració local del municipi, totes, i com a mínim el 55% han de ser persones físiques autoconsumidores. 

Les actuacions hauran de fer referència a una proposta concreta de projecte que inclogui els dos àmbits següents: 

a) Creació i/o reforçament dels espais assemblearis, dels processos i la definició de les línies estratègiques, i anàlisi del marc jurídic en concordança amb les característiques del projecte a desenvolupar per l’associació o cooperativa de consum a favor de la transició energètica amb la generació d’energies renovables i amb la creació d’activitat econòmica en territoris risc de despoblament. 

b) Definició dels models de gestió i funcionament de la comunitat energètica creada en el marc de la cooperativa de consum i/o de l’associació, especificant, com a mínim pel que fa a l’avantprojecte, les característiques del projecte a desenvolupar per part d’aquesta comunitat energètica. 

5.2 Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries, i que es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes bases i la convocatòria corresponent. Amb aquesta finalitat, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 

Als efectes d’aquesta Resolució es consideraran despeses subvencionables les següents: 

a) Les despeses de contractació de les persones treballadores de l’associació i/o cooperativa de consum pel temps dedicat a les actuacions subvencionables. 

b) Les despeses de contractació de cooperatives expertes en acompanyaments a la constitució i/o reforçament de la cooperativa de consum vinculada a la comunitat energètica. Aquestes despeses es poden desenvolupar a través de l’ateneu cooperatiu de referència, a través de la contractació de les seves cooperatives promotores. 

c) Les despeses de serveis o personal externs per a la realització d’algunes de les actuacions subvencionables. 

d) Les despeses indirectes o generals, que són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza la persona beneficiària: despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars necessàries per dur a terme les actuacions subvencionables. Aquestes despeses no podran superar el 10% de les despeses indicades en l’apartat anterior. 

e) Despeses externes de difusió i comunicació de l’actuació presentada. 

f) Els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

g) Pel que fa al projecte de constitució de la comunitat energètica, les despeses hauran de tenir relació amb els costos de creació dels models de funcionament de la comunitat energètica: jurídic, econòmic, energètic, de gestió, etc. No seran subvencionables les despeses corresponents a les inversions per a la realització del projecte energètic, com ara la inversió en equips de generació i/o emmagatzematge renovable. Sí que es considerarà despesa subvencionable la realització de l’avantprojecte o del projecte executiu de la instal·lació a desenvolupar. 

Les condicions que han de reunir aquestes actuacions perquè siguin considerades despeses subvencionables són les següents: 

– Hi ha d’haver un mínim del 40% del pressupost destinat al reforçament i/o creació de l’autoorganització col·lectiva de la ciutadania per a la constitució d’una cooperativa de consum. 

– El temps màxim de constitució de la cooperativa de consum amb els consumidors necessaris o el seu creixement per arribar als consumidors necessaris per a la seva sostenibilitat, així com per a la definició dels models de gestió i funcionament de la comunitat d’energia, serà de 18 mesos a comptar de la data d’atorgament de la subvenció.