el poble que volem

Pensem globalment i actuem localment

Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari

,

Ajuts de minimis general sotmesos al Reglament 1407/2013, per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026 (CONVOCATÒRIA; Bases publicades al dogc de 20.12.22).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=947290

El termini de presentació de sol·licituds de l’ajut serà de 60 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 1. La dotació d’aquests ajuts, amb un import màxim anual de 7.770.000,00 euros, és a càrrec de les partides pressupostàries i amb els imports següents: 1.500.000,00 euros a càrrec de la partida AG06/D/470000100/6130/0000; 5.670.000,00 euros a càrrec de la partida AG06/D/770000100/6130/0000, i
  600.000,00 euros a càrrec de la partida D/482000100/5740/0000 dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l’any 2023, amb naturalesa de crèdit anticipat. Aquests imports es
  distribueixen de la manera següent:
 • Per a la línia d’ajut 2, per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits, un import màxim de 1.280.000,00 euros.
 • Per a la línia d’ajut 3, per a la millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de
  carn de caça, un import màxim de 1.200.000,00 euros.
 • Per a la línia d’ajut 4, per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari, un import màxim de 1.650.000,00 euros.
 • Per a la línia d’ajut 5, per al suport per al compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors, un import màxim de 200.000,00 euros.
 • Per a la línia d’ajut 6, per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, un import màxim de 450.000,00 euros.
 • Per a la línia d’ajut 7, per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària, un import màxim de 2.000.000,00 euros.
 • Per a la línia d’ajut 8, per al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d’aliments, un import màxim de 390.000,00 euros.
 • Per a la línia 9, ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa, un import màxim de 600.000,00 euros.
  La concessió dels ajuts està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en els pressupostos corresponents. L’import de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria es podrà incrementar i la seva
  aplicació es condiciona a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la resolució de concessió.
  Aquests ajuts seran atorgats per concurrència competitiva en cada cas, segons els criteris establerts en l’apartat 8 de les bases reguladores de l’Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre. En cap cas, l’import de les
  subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a dur a terme pel beneficiari.
  En cas de no esgotar-se el pressupost que determini la convocatòria per a alguna de les línies d’ajut, l’escreix resultant es repartirà entre les altres línies proporcionalment al percentatge de sol·licituds admeses en cadascuna.
 1. Els beneficiaris de les línies 2, 3, 4, 7 i 8 han de realitzar les despeses del projecte objecte de la línia d’ajut de l’Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre, entre l’1 de gener de 2023 i el 31 d’octubre de 2023, ambdós
  inclosos, i justificar-ho davant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural abans del 10 de novembre de 2023.
  I els beneficiaris de les línies 5, 6 i 9 han de realitzar les despeses del projecte objecte de la línia d’ajut de l’Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre, entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, i justificar-ho davant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural abans del 10 de novembre de 2023.
  En el cas de les línies en què entra el personal com a despesa subvencionable, només serà subvencionable per a l’anualitat 2023.